ÁSZF

Általános szállítási és üzleti feltételek

1. Hatály

Az általános szállítási és üzleti feltételek a BG-Graspointner-Kft., a továbbiakban a "Szállító" és a mindenkori üzleti Vevő, a továbbiakban a "Vevő" között megkötött minden értékesítési ügyletre és vállalkozási szerződésre, valamint az azokkal összefüggő szállításokra és utánszállításokra vonatkoznak. A megbízás feladásával az alábbi rendelkezések a "Vevő" részéről elfogadottnak minősülnek. A jelen szállítási és üzleti feltételektől való eltérések csak akkor joghatályosak, ha azokat a Szállító írásban adott nyilatkozatával visszaigazolja.Vevő beszerzési feltételei még akkor sem érvényesek, ha a Szállító azokat nem utasította vissza.

-

2. Ajánlatok és szerződéskötés

Az árlistában megadott valamennyi ár és ajánlat kötelezettség nélkül érvényes. A katalógusokban, árlistákban és egyéb nyomtatványokban feltüntetett összes adatot, például méreteket, súlyokat, ábrákat,
leírásokat, vázlatokat és rajzokat a lehető legjobb tudásunk szerint, de kötelezettség nélkül adtuk meg. Valamely költséghányad változása a Szállítót megfelelő árkorrekcióra jogosítja fel. A szerződés csak a Szállító által történő rendelésigazolással, vagy a megbízás teljesítésével összefüggésben a Vevő részéről észlelhető első cselekménnyel jön létre.

-

3. Árak és elszámolás

Az ajánlati és elszámolóárak nettó, az általános forgalmi adó nélkül értendők. Az elszámolás alapját a tényleges szállítás vagy szolgáltatás méretei és mennyiségei képezik.Amennyiben a felek ettől eltérően nem állapodnak meg, az ajánlatokban és prospektusokban szereplő árak feladási gyártelepen, tehergépkocsira rakva értendők. Ha a címzetthez való kézbesítéssel történő szállításról szól a megállapodás, akkor a fuvarköltség külön kerül leszámlázásra. Az ajánlat egészétől eltérő megrendelés esetén a Szállító fenntartja a jogot a megfelelő ármódosításra. Az ajánlatunkkal szembeni olyan
többletszolgáltatásokat, amelyeket a megrendelő utólagos kívánságai vagy a szerződés végrehajtása során szükségessé váló módosítások eredményeként kell elvégezni, utólag kell részünkre megtéríteni.

-

4. Szállítás

A Szállító az általa megadott, illetve vállalt szállítási határidőket lehetőség szerint köteles betartani. Amennyiben ez mégsem lehetséges, úgy a Vevő, méltányos póthatáridő kitűzése után jogosult a szerződéstől elállni. A Vevő lemond a szállítási késedelem jogcímén támasztandó kártérítési igény érvényesítéséről.A Vevő átvételi késedelme esetén a Szállítónak jogában áll az árut a Vevő költségére és veszélyére betárolni, az árut leszámlázni, és fizetését megállapodás szerint esedékessé tenni, vagy pedig a szerződéstől elállni, és az árut más módon értékesíteni. A megállapodás szerinti szállítási határidők nem kötik a Szállítót sztrájkok vagy a Szállító üzemében vagy egy a Szállító részére munkát végző üzemben fellépő munkáskizárás, energiahiány, közlekedési zavarok, hatósági rendelkezések és a
saját beszállítói határidőinek be nem tartása esetén, amennyiben ezek a körülmények a Szállító részére előre nem láthatók vagy elkerülhetetlenek voltak, valamint vis major eseteiben. Ilyen esetekben a szállítási határidő az akadályoztatás időtartamával meghosszabbodik, és sem kártérítés, sem kötbér nem követelhető.Amennyiben a fenti körülmények következtében a szállítás vagy teljesítés lehetetlenné válik, úgy a Szállító mentesül a szállítási, illetve teljesítési kötelezettség alól. A rendeltetési helyig érvényes szállítások a szállító részéről végzendő kirakás nélkül értendők.Az áru kirakására a Vevő által rendelkezésre bocsátandó munkaeszközökkel és munkaerővel haladéktalanul sort kell keríteni. A veszély gyártelepünk elhagyása után akkor is átszáll a megrendelőre, ha a fuvarköltséget részünkre megtérítik.

-

5. Raklapok - raklapok visszaszállítása

Termékeink többsége csak raklapon szállítható.A Vevő egyetértését nyilvánítja azzal kapcsolatban, hogy az EURO-raklapok az árlistában megadott áron leszámlázásra és kifizetésre kerülnek. Az EURO-raklapok árát - négy héten belüli - kifogástalan állapotban bérmentesítve történő visszaküldés esetén a Vevő részére jóváírjuk.Az egyutas palettákért (amelyek ilyen jelzéssel vannak ellátva) visszaadás esetén sem jár visszatérítés.

-

6. Visszáruk és azok visszatérítése

Az általunk szállított árukat csak kifogástalan állapotban, írásbeli jóváhagyásunk után, bérmentesített visszaküldés esetén vesszük vissza. A visszavett árukat 15% kezelési díj levonásával írjuk jóvá. A
különgyártású termékek visszavétele nem lehetséges.

-

7. A megbízás stornírozása

Amennyiben a Vevő teljes egészében vagy akár csak részlegesen eláll a megkötött szerződéstől, megállapodás szerint 20% stornírozási díj érvényes. Legyártás után a stornírozás kizárt.

-

8. Fizetések

A fizetések a számla vétele után azonnal, levonás nélkül esedékesek. Változtatásokat csak akkor ismerünk el, ha azokat a Szállító írásban igazolta. A részszállításokat azonnal leszámlázzuk. Ily módon ezek fizetése a teljes szállítás befejezésétől függetlenül esedékes. Mindaddig, amíg régebbi esedékességű számlák hátralékban vannak, az összes kifizetést ezek teljesítésére számítjuk be.A fizetéseket először a felgyülemlett kamatok, költségek és díjak, majd pedig a tőke törlesztésére számítjuk be. Fizetési ráfordítások Szállítóra nézve nem jelentenek kötelezettséget.

Amennyiben a Vevő pénzügyi helyzete véleményünk szerint kedvezőtlenül alakul, úgy a Szállító jogosult:
  1. saját kötelezettsége teljesítését a hátralékos fizetés rendezéséig elhalasztani;
  2. a szállítási határidő meghosszabbítását igénybe venni;
  3. a fizetési esedékesség idejétől az érvényes banki kamatot, valamint a fizetési felszólítások következtében keletkezett költségeit felszámítani;
  4. a méltányos póthatáridő be nem tartása esetén a szerződéstől elállni. A kifogások a Vevő fizetési  kötelezettségét sem részben, sem egészben nem szüntetik meg.

-

9. Tulajdonjog fenntartása

A Szállító által szállított áruk teljes kifizetéséig azok a Szállító tulajdonában maradnak. A Vevő a megbízás Szállító részére történő feladása alkalmával a tulajdonjog fenntartása alatt álló áru
továbbértékesítése esetén a Szállítóra ruházza át a saját vevőjével szembeni fenntartásos tulajdonjogot. A Szállító kívánsága alapján a kapott átruházást a Vevő üzleti Vevőjének címzett írásbeli közlés útján a Vevővel szembeni követelése mértékében érvényesítheti.
A Szállító részére adott minden megbízásnál indokolt a Vevő fenti joggal kapcsolatos egyetértése. A Vevő megbízójának tartozás alól mentesítő fizetése ettől az időponttól kezdve csak a Szállító részére teljesíthető. A tulajdonjog-fenntartás alatt álló áruknak a Vevő hitelezője által történő elzálogosítása esetén a Vevő köteles erről a Szállítót azonnal értesíteni, és az áru harmadik felek jogaitól való mentesítése érdekében a Szállító részére keletkező összes költséget megtéríteni.
A Vevő vagyonára indított csődeljárás vagy a fizetési esedékességtől számított több mint 30 nap késedelem esetén a Szállítónak jogában áll a tulajdonjoga fenntartása alatt álló árukat a Vevőtől elszállítani, és az áru visszaadására vonatkozó rendelkezéseknek megfelelő módon értékesíteni azokat. Amennyiben a Szállító az előbbiek szerinti tulajdonjog-fenntartás alapján leszállított árut visszaveszi, úgy a Vevő felel minden olyan árbevétel-csökkenésért, amely ezen áruk továbbértékesítése során
keletkezik, és a vissza- és továbbszállítás költségeit is meg kell térítenie.

-

10. Szavatosság

Szavatosságot nyújtunk az általunk szállított áruknak a technika állásának megfelelően garantált tulajdonságaira és hibamentességére.
Az árut a Vevő vagy annak megbízottja által történő átvétele alkalmával mennyiség és tulajdonságok szempontjából meg kell számolni, és meg kell vizsgálni. Az ilyen ellenőrzés során kifogásolt árukat nem szabad beépíteni, és arról a Szállítót legkésőbb három napon belül írásban tájékoztatni kell. A leszállított áruk kisebb hiányosságainak jogos és határidőben történő elhárítása céljából a Szállító méltányos határidőn belül saját döntése szerint vagy elvégzi a kijavítást, a hiányt pótolja, vagy pedig csereterméket
szállít. Ez esetben további igények, különösen a szerződés megszüntetése vagy árcsökkentés iránti igény kifejezetten kizárt. A szavatosság a szállítás tárgyának a Vevő vagy harmadik személyek által végzett megmunkálása vagy megváltoztatása esetén megszűnik. A szavatossági igények érvényesítésének előfeltétele a fizetési kötelezettségek teljesítése. A Szállító csak olyan hibákra vállal szavatosságot, amelyek fennállását a szállítás időpontjában bizonyítják.
6 hónappal a szállítás után minden szavatossági igényjogosultság kivétel nélkül megszűnik.A szavatossági igényjogosultságok megszűnnek továbbá akkor, ha az eltartási előírásokat, a műszaki adatlapok előírásait vagy a beépítésre, a kezelésre vagy a felhasználásra vonatkozó műszaki útmutatásokat nem tartják be, vagy pedig, ha a Vevő vagy harmadik személyek által végzett hibás szerelés vagy továbbfeldolgozás esete áll fenn.

-

11. Teljesítés helye

A teljesítés helye a Szállító székhelye. A jelen szerződésből származó minden vitás kérdés esetén a Szállító székhelyén illetékes rendes bíróság döntése az irányadó, amennyiben a Vevő a fogyasztóvédelmi
törvény értelmében nem felhasználó.A szerződéses kapcsolatokra kizárólag a magyar jog alkalmazandó.

-

12. Részérvénytelenségek

Amennyiben a jelen értékesítési és szállítási feltételek egyes rendelkezései teljes egészében vagy részben érvénytelenek, a többi rendelkezés érvényessége továbbra is fennmarad. Ha ezek egyes paragrafusai vagy részei lennének érvénytelenek, azokat úgy kell megfogalmazni, hogy azzal a felek között meghatározott cél teljesíthetővé váljék.

-